Privacy Verklaring ACCSS

De Academische Cyber Security Society, ACCSS, respecteert jouw privacy. Informatie wordt niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor deze is verzameld en niet gebruikt voor doelen die hier niet mee verenigbaar zijn. ACCSS verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij de verwerking van persoonsgegevens gaat ACCSS uit van de begrippen subsidiariteit en proportionaliteit. Bij subsidiariteit stelt ACCSS zich de vraag of de doelen waarvoor zij gegevens verwerkt ook op een andere wijze kunnen worden behaald, met minder persoonsgegevens, of met persoonsgegevens die minder inbreuk maken op de privacy van de betrokkene(n). Een verwerking van persoonsgegevens moet daarnaast proportioneel zijn aan het beoogde doel. ACCSS verzamelt niet meer gegevens dan zij nodig heeft voor het beoogde doel.

Persoonsgegevens worden adequaat beveiligd en zo zorgvuldig als mogelijk behandeld. Er is aandacht voor privacy binnen alle processen en activiteiten van ACCSS. Het Privacybeleid 2018-2019 van NWO, waar ACCSS is ingebed, biedt medewerkers en alle betrokkenen inzicht in hoe privacy geregeld is, ook bij ACCSS.

Rechten van betrokkenen
Door de komst van de AVG gelden er nieuwe regels bij de verwerking van persoonsgegevens. ACCSS gaat veilig en zorgvuldig met de gegevens van betrokken en (voormalig) medewerkers om. Betrokkenen hebben het recht om de gegevens ACCSS van hen heeft in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Recht op inzage
Wil je weten welke gegevens ACCSS van verwerkt? Je kunt altijd een overzicht bij ons opvragen via de afdeling Juridische Zaken van NWO. We vertellen je dan onder andere waarvoor we deze gegevens gebruiken, hoe lang we ze bewaren en wat je kunt doen als jouw gegevens niet kloppen. ACCSS moet natuurlijk zeker weten dat we de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken. Stuur daarom met jouw verzoek om inzage ook een kopie van uw geldige paspoort of identiteitsbewijs mee. ACCSS verzoekt je dan wel om het BSN-nummer en pasfoto af te schermen.

Uw gegevens corrigeren of aanvullen (rectificatie)
Kloppen de persoonsgegevens die ACCSS van jou gebruikt niet meer of zijn ze niet volledig? Dan kun je een verzoek tot rectificatie indienen.

Uw persoonsgegevens verwijderen (vergetelheid)
Je kunt ons onder bepaalde omstandigheden verzoeken om jouw gegevens uit onze systemen te verwijderen. ACCSS kan jouw gegevens niet wissen wanneer zij deze verwerkt vanwege het uitvoeren van haar wettelijke taak.

Uw gegevens overdragen (dataportabiliteit)      
Als je dat wilt, kun je van ons een kopie krijgen van de gegevens die wij van jou hebben. Deze gegevens kun je zelf overdragen of door ons laten overdragen aan derden.

Verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stopzetten (beperking)
Wil je de verwerking van uw gegevens tijdelijk stil laten zetten, kun je een verzoek bij de afdeling Juridische Zaken van NWO indienen.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens
Een betrokkene kan bij ACCSS vanwege redenen die verband houden met zijn specifieke situatie gebruik maken van het recht van bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Dit bezwaar kunt indienen bij de afdeling Juridische Zaken van NWO. Als een betrokkene bezwaar maakt, staakt ACCSS de verwerking, tenzij dwingende gerechtvaardigde gronden anders bepalen.

Wat doen wij met uw gegevens voor de ACCSS nieuwsbrief?
Wij gebruiken jouw gegevens voor niets anders dan het toesturen van de ACCSS nieuwsbrief (i.o). Wij delen jouw gegevens niet zonder jouw toestemming met derden. Met de leverancier van het nieuwsbrievensysteem hebben wij een verwerkers-overeenkomst afgesloten. Je kun je op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan de ACCSS nieuwsbrief. Jouw gegevens worden dan direct uit ons systeem verwijderd.

Cookiebeleid
De Academische Cyber Security Society, ACCSS, gebruikt geen cookies op haar website.

Contact
NWO heeft ook een Functionaris Gegevensbescherming bij wie je terecht kunt met vragen over privacy. Je kunt onder vermelding van ACCSS jouw vraag per e-mail stellen via privacyteam@nwo.nl. Je kunt natuurlijk je vraag ook mailen naar info@accss.nl

 

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda