Lidmaatschap

ACCSS onderscheidt gewoon en buitengewoon lidmaatschap. Er zijn twee soorten gewoon lidmaatschap:

Institutioneel lidmaatschap
Het institutionele lidmaatschap is bedoeld voor academische kennisinstellingen, de werkgevers van de individuele (gewone) leden. Met hun contributie dragen deze instellingen in belangrijke mate bij aan de activiteiten die ACCSS ontplooit. 

TILT, Tilburg University
Radboud Universiteit
Universiteit van Amsterdam
Open Universiteit
Universiteit Twente
TU Delft
Vrije Universiteit
Universiteit Leiden
TU Eindhoven
Centrum Wiskunde & Informatica

 

Individueel lidmaatschap
Academische cybersecurity onderzoekers vormen de doelgroep voor het individuele ACCSS lidmaatschap. Als lid hebben zij stemrecht, ‘dragen’ de vereniging door hun actieve participatie. Alleen zij kunnen zich verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. ACCSS kent twee categorieën gewoon (individueel) lidmaatschap. Leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn die:

  • werkzaam zijn bij, of anderszins duurzaam verbonden zijn aan, een in Nederland gevestigde instelling voor wetenschappelijk onderwijs of wetenschappelijk onderzoek verrichten in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (of daarmee in de ogen van het bestuur gelijk te stellen instelling); en 
  • zich in dat kader bezighouden met cybersecurity onderzoek en/of onderwijs, ongeacht de wetenschappelijke discipline van waaruit zij zulks doen.

Bijdrage per (verenigings)jaar:

  • Gewoon individueel lidmaatschap categorie 1: € 25
    (senior onderzoeker/vaste medewerker, werkzaam aan een Nederlandse academische instelling, of emeritus tot einde promotierecht). 
  • Gewoon individueel lidmaatschap categorie 2: € 10
    (junior onderzoeker/tijdelijke medewerker, werkzaam aan een Nederlandse academische instelling).

Het eerste verenigingsjaar loopt van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2022. Het tweede jaar, 2023, van 1 januari tot 31 december. Facturatie vindt aan het eind van het jaar plaats. 

Het ACCSS-bestuur beslist over uw toelating als lid en zal binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw verzoek, onder opgaaf van redenen, haar besluit met u delen. Na acceptatie ontvangt u een factuur voor de contributie.