Cybersecurity onderzoeker, meld je aan als lid van ACCSS !

6 oktober 2021

Aan alle cybersecurity onderzoekers verbonden aan een Nederlandse academische kennisinstelling. 
Hierbij doen wij een beroep op jullie om lid te worden van ACCSS, de Academic Cyber Security Society.

Met de toegenomen aandacht voor cybersecurity in, onder andere, maatschappij en politiek is ook de noodzaak om het veld goed te organiseren vergroot. Hoe kunnen we het beste samenwerken met overheden en NWO, en vertalen we maatschappelijke vragen in onderzoek uitdagingen? En meer concreet, hoe zorgen we voor een goede inbreng in het vernieuwde dcypher? Hoe werken we samen met de topsectoren, zoals energie, gezondheidszorg, water & maritiem en ICT als doorsnijdende technologie? Hoe zorgen we ervoor dat bij de formulering van onderzoeksvragen verschillende onderzoek disciplines betrokken worden? Hoe blijven we en hoe houden we elkaar op de hoogte van (onderzoeks)beleidsvoornemens en subsidietrajecten?

Begin 2020 heeft een groep cybersecurity wetenschappers uit diverse disciplines het initiatief genomen een vereniging op te richten van en voor cybersecurity onderzoekers, afkomstig uit alle voor cybersecurity van belang zijnde disciplines.

Daarbij zijn de volgende doelen geformuleerd:
1.    ACCSS fungeert als hub van het netwerk van alle cybersecurity wetenschappers in Nederland;
2.    ACCSS fungeert als toegangspoort voor publieke en private partijen die contact willen met de cybersecurity wetenschappers in Nederland; van alfa-, bèta- en gamma signatuur; en
3.    ACCSS treedt op als spreekbuis en vertegenwoordiger van de cybersecurity wetenschappers in Nederland om gedeelde standpunten voor het voetlicht te brengen en inbreng te verzorgen in beleidsprocessen waar expertise over cybersecurity nodig is.

Op 25 juni 2021 hielden we onze oprichtingsvergadering. Met de oprichting van ACCSS is er een duidelijke netwerkplek, een aanspreekpunt en een spreekbuis gecreëerd voor het academische multidisciplinaire onderzoeks- en onderwijsveld op het gebied van cybersecurity in Nederland. 

In de afgelopen maanden hebben we gemerkt dat ACCSS is gaan fungeren als een zichtbare spin in het web binnen het Nederlandse cybersecurity landschap, die partijen verbindt en kansen kan creëren voor haar leden. De media zijn ACCSS als een nuttig loket gaan beschouwen om contact te krijgen met de juiste expertise ten aanzien van de vele onderwerpen die binnen het cybersecurity domein vallen. Ook zoeken, behalve het nieuwe dcypher, beleidsmakers, politici en overheidsorganisaties contact met ACCSS om te praten over gezamenlijke plannen en om te vragen om input voor beleid. Bovendien speelt de vereniging een rol bij de toegang tot subsidiemogelijkheden door private en publieke partijen. Vanwege de netwerkfunctie van ACCSS liggen hier unieke kansen voor het verkrijgen van onderzoeks- en onderwijsmiddelen voor onze leden. 

Als gewoon (individueel) lid heb je stemrecht, kun je jezelf verkiesbaar stellen, of andere leden voordragen voor een bestuursfunctie. We zouden graag zien dat ACCSS wordt gedragen door de leden. Tenminste een keer per jaar organiseert het bestuur een algemene ledenvergadering. De eerste ALV vindt plaats op 24 november, als onderdeel van het FUSION evenement. Registratie hiervoor is noodzakelijk. 

Een vereniging als ACCSS kan niet bestaan zonder jullie, zonder de inbreng en actieve participatie van en door de leden. 
We vragen daarom twee dingen:
1.    Meld je aan als lid; spoedig daarna (als je behoort tot de doelgroep) ontvang je een bevestiging tezamen met een factuur voor de betaling van de lidmaatschapscontributie. Regels m.b.t. de toelating en soorten van gewoon lidmaatschap zijn beschreven bij het bovengenoemde aanmeldingsformulier.
2.    Registreer je voor (onderdelen naar keuze van) het FUSION evenement op 24 november, en zo mogelijk specifiek voor deelname aan de Algemene Leden Vergadering.

We verwelkomen jullie graag in de vereniging en zien jullie graag op 24 november,

Bibi van den Berg, voorzitter
Aiko Pras, vicevoorzitter
Joeri Toet, penningmeester
Jan Piet Barthel, directeur bedrijfsvoering


Voor vragen, opmerkingen, suggesties: info@accss.nl

Bekijk de Nationale Cybersecurity Research Agenda III
Bekijk de Nationale Cybersecurity Educatie Agenda